Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?

Thú thật là tôi chưa bao giờ hiểu cụ thể cách mạng công nghiệp 4.0 là gì cả. Lần đầu tiên, hình như nghe anh Trương Gia Bình đi Diễn...
1 2 3 4