Công ty Cổ phần Technology MT9
Địa chỉ: Số 33, ngõ 472 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội

Công ty Cổ phần Technology MT9 là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước gồm các dịch vụ tư vấn sau:

Tư vấn khảo sát

Tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết dự án dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Tư vấn lập Khung kiến trúc chính phủ điện tử

Tư vấn lập Báo cáo thiết kế chi tiết và dự toán dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Tư vấn Giám sát triển khai dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Tư vấn đấu thầu....