Điều lệ Hội viên | Hội Tin học Viễn thông Hà Nội

HỘI VIÊN

Điều 6 : Mọi công dân Việt Nam sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội. Nếu:

*                 Tán thành tôn chỉ, mục đích và điều lệ của Hội

*                 Có nhiệt tình và tham gia vào ít nhất một trong các mặt hoạt động : Sản xuất, nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến và ứng dụng tin học – viễn thông

*                 Tự nguyện tham gia các hoạt động của Hội

đều có thể xin gia nhập Hội, Ban chấp hành Hội hoặc BCH các Chi hội xét đơn xin gia nhập và quyết định việc kết nạp Hội viên.

Hội viên Hội Tin học – Viễn thông Hà Nội có quyền tham gia các Hội khác, nếu tôn chỉ và mục đích của Hội đó không trái với tôn chỉ và mục đích của Hội Tin học – Viễn thông Hà Nội.

Hội viên Hội Tin học – Viễn thông Hà Nội gồm :

*                 Các hội viên các nhân

*                 Các hội viên tập thể

Điều 7 : Nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên :

a. Nghĩa vụ :

1. Tôn trọng điều lệ Hội, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Hội, tích cực hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ được Hội phân công.

2. Tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực tham gia phong trào ứng dụng các tiến bộ tin học – viễn thông vào thực tiễn sản xuất và đời sống của Thành phố Hà Nội. Tham gia phổ biến sâu rộng kiến thức tin học – viễn thông trong nhân dân.

3. Đóng hội phí đầy đủ

b. Quyền lợi :

1. Được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

2. Được đề nghị Hội và các tổ chức của Hội giúp đỡ và can thiệp để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tin học – viễn thông. Được Hội tạo điều kiện giúp đỡ đưa các kết quả nghiên cứu ứng dụng, các sáng kiến phát minh vào sản xuất, đời sống. Được ưu tiên công bố các kết quả nghiên cứu, ứng dụng trên các ấn phẩm của Hội.

3. Được thông tin thường xuyên về các tiến bộ của kỹ thuật tin học – viễn thông, được tạo điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với những người làm tin học – viễn thông ở trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ, khả năng thực hiện các công trình nghiên cứu và ứng dụng về tin học – viễn thông.

4. Được cấp thẻ “Hội viên Hội Tin học – Viễn thông Hà Nội” và sử dụng thẻ này khi tham gia các hoạt động của Hội.

5. Được bầu cử và ứng cử vào Ban chấp hành các cấp của Hội.

6. Được xin ra Hội bất kỳ lúc nào có nguyện vọng. Khi xin ra Hội phải nộp lại thẻ hội viên cho Ban chấp hành Chi hội hoặc Ban chấp hành Hội.

.