Hoạt động xã hội

Liên kết với các tổ chức xã hội ở trong nước và nước ngoài nhằm đẩy mạnh sự phát triển CNTT và truyền thông (ICT) của thủ đô và đất nước.