Nghiên cứu phát triển

Nghiên cứu và ứng dụng (R&D) tin học – viễn thông trong mọi lĩnh vực kinh tế, sản xuất và đời sống (ICT for development) và hợp tác quốc tế(International ICT cooperation)