Tư vấn phản biện

Tham gia tư vấn, thẩm định hoặc triển khai thực hiện các dự án liên quan đến tin học – viễn thông của Hà Nội và tham gia các dự án phát triển CNTT của thành phố Hà Nội và các Bộ ngành trên thành ph.