Câu lạc bộ phần mềm
Ngày 14/4/2014, Chủ tịch Hội tin học Viễn thông Hà Nội đã có Quyết định thành lập Câu lạc bộ Phần mềm Hà Nội trực thuộc HanICT

Ngày 14/4/2016, Chủ tịch Hội Tin học Viễn Thông Hà Nội, Tiến sỹ Mai Anh đã ban hành Quyết định số 14042016-01/QĐTL/CV về việc thành lập Câu lạc bộ Phần mềm Hà Nội. Câu lạc bộ phần mềm quy tụ hơn 20 doanh nghiệp làm phần mềm của Thủ đô nhằm tạo thành cộng đồng phần mềm trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển các phần mềm và dịch vụ của Thủ đô. Câu lạc bộ là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức hoạt động theo Điều lệ hoạt động của Câu lạc bộ và Điều lệ của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội, tuân thủ pháp luật và chịu sự quản lý của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội và là Hội viên tập thể của Hội.