<
Gặp gỡ giao lưu với Lãnh đạo Sở TTTT Hà Nội
18/05/2012 | 19 ảnh
 • IMG_0218-compressed.jpg
 • IMG_0231-compressed.jpg
 • IMG_0229-compressed (1).jpg
 • IMG_0228-compressed (1).jpg
 • IMG_0242-compressed.jpg
 • IMG_0249-compressed.jpg
 • IMG_0250-compressed.jpg
 • IMG_0243-compressed.jpg
 • IMG_0257-compressed.jpg
 • IMG_0275-compressed.jpg
 • IMG_0284-compressed.jpg
 • IMG_0318-compressed.jpg
 • IMG_0291-compressed.jpg
 • IMG_0299-compressed.jpg
 • IMG_0304-compressed.jpg
 • IMG_0305-compressed.jpg
 • IMG_0310-compressed.jpg
 • IMG_0352-compressed-compressed.jpg