Triển khai thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” trên địa bàn Thủ đô
05/05/2022
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký ban hành Văn bản số 1306/UBND-KGVX về việc thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

Theo đó, UBND TP giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an TP, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo việc triển khai thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” đối với các cơ sở thực hiện tiêm chủng vắc xin Covid-19 do Sở Y tế quản lý theo nội dung tại Công văn số 1908/BYT-CNTT.

UBND TP giao người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng tiêm vắc xin phòng Covid-19 thực hiện ký số xác nhận tiêm chủng cho người dân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ký số xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 của đơn vị theo nội dung tại Công văn số 1908/BYT-CNTT.

Đồng thời, giao Công an TP chủ trì, chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với ngành y tế tổ chức xác nhận thông tin dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”; chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin cá nhân của người dân theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan bảo đảm cơ sở hạ tầng và cấp chữ ký số để thực hiện cấp “Hộ chiếu vắc xin” trên địa bàn thành phố; phối hợp với Công an TP và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin cá nhân của người dân theo quy định.

UBND TP cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng liên quan chịu trách nhiệm rà soát danh sách các đối tượng tiêm chủng thuộc phạm vi quản lý, phối hợp với các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn để thực hiện đối chiếu, bổ sung thông tin tiêm chủng và ký xác nhận theo nội dung tại Công văn số 1908/BYT-CNTT của Bộ Y tế.

 
https://congluan.vn/trien-khai-thuc-hien-ky-xac-nhan-ho-chieu-vac-xin-tren-dia-ban-thu-do-post192952.html