Hà Nội: Thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp
27/06/2022
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy mạnh triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Qua đó giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như có cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá về chất lượng, tăng số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Cụ thể, toàn thành phố phấn đấu đến năm 2025, 50% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 50% nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về công tác xây dựng, phát triển và khai thác học liệu số; 70% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, nội dung của chương trình phù hợp với phương thức và quá trình thực hiện chuyển đổi số. 

Đến năm 2030, phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới; 100% các trường đạt tiêu chuẩn trường chất lượng cao là trường học số; 100% thủ tục hành chính về giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4…

Về các nhiệm vụ trọng tâm, thành phố Hà Nội chú trọng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp về chuyển đổi số; xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; xây dựng, phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số; xây dựng và phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị, học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, đổi mới phương pháp dạy và học; huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng…

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/ha-noi-thuc-hien-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-nghe-nghiep-698226