Xác định 26 chỉ tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô
05/02/2023
26 chỉ tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) Thủ đô bao gồm 8 chỉ tiêu về trình độ phát triển kinh tế; 9 chỉ tiêu về trình độ phát triển văn hóa, xã hội; 5 chỉ tiêu về trình độ phát triển đô thị; 4 chỉ tiêu về trình độ bảo vệ và quản lý môi trường. Trong đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 8.300-8.500 USD/người/năm, đến năm 2030 đạt trên 12.500 USD/người/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt từ 60-62%, đến năm 2030 đạt trên 75%. Đây là nội dung Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 2-2-2023 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
 

 

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1054635/xac-dinh-26-chi-tieu-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-thu-do