Tọa đàm: Vai trò của KHCN trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư | Hội Tin học Viễn thông Hà Nội