Cơ cấu tổ chức

Danh sách ban chấp hành Hội tin Học Viễn Thông Hà Nội

Nhiệm kỳ IV (2018 – 2023)

(Kèm theo Điều lệ Hội Tin Học Viễn Thông Hà Nội)

 ————————-

Chức danh lãnh đạo:

1. Ông Đặng Đức Mai                        Chủ tịch Hội

2. Ông Thái Lê Thắng                        Phó Chủ Tịch

3. Ông Nguyễn Hồng Chương             Phó Chủ tịch

4. Ông Trần Quang Khoa                    Phó Chủ tịch

5. Ông Đinh Cự Thành                       Phó Chủ tịch – Tổng thư ký

 

Ủy Viên BCH:

  1. Phạm Việt Trung

2. Bùi Văn Chín

3. Nguyễn Thượng Dũng

4. Đào Ngọc Phong

5. Nguyễn Thị Hoàng Liên Nga

6. Lê Thị Hương Giang

7. Nguyễn Tuấn Minh

8. Nguyễn Long