Giới thiệu chung

Hội tin học Viễn thông Hànội được thành lập theo Quyết định số 3941/QĐ-UB ngày 27 tháng 09 năm 1999 của UBND thành phố Hà Nội.
Hội Tin học Viễn thông Hà Nội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động nhằm Mục đích tập hợp lực lượng để góp phần đẩy mạnh sản xuất, nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng Tin học – Viễn thông phục vụ phát triển kinh tế và khoa học, nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ, chất lượng giảng dạy Tin học – Viễn thông: phát hiện và giúp đỡ bồi dưỡng những người có năng khiếu trong các lĩnh vực Tin học – Viễn thông của Thành phố Hà Nội nói riêng và của cả nước Việt Nam nói chung.

Đại hội thành lập Hội họp ngày 07 tháng 05 năm 2000 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ I (2000-2005) gồm 25 vị.

Đại hội nhiệm kỳ II (2006-2010) họp ngày 17 tháng 12 năm 2005  tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ II (2005-2010) gồm 27 vị

Đại hội nhiệm kỳ III (2011-2016) họp ngày 28 tháng 5 năm 2011  tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2005-2010) gồm 25 vị

Đại hội nhiệm kỳ IV (2018-2023) họp ngày 19 tháng 5 năm 2019  tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2005-2010) gồm 13 vị